مردان برای تنبیه از ماسک های فلزی در اسکاتلند و انگلستان و در اوایل قرن شانزدهم برای شکنجه زنان پرحرف خود استفاده می کردند. مجازات زنان پرحرف در قرون وسطی در قرون وسطی مجازات های هولناکی را برای افرادی که پرحرف بودند در نظر می گرفتند. مردان برای تنبیه از ماسک های فلزی در اسکاتلند و انگلستان و در اوایل قرن شانزدهم برای شکنجه زنان پرحرف خود استفاده می کردند.   منبع: yjc.ir

مجازات زنان پرحرف در قرون وسطی (عکس)

مجازات زنان پرحرف در قرون وسطی

در قرون وسطی مجازات های هولناکی را برای افرادی که پرحرف بودند در نظر می گرفتند.

مردان برای تنبیه از ماسک های فلزی در اسکاتلند و انگلستان و در اوایل قرن شانزدهم برای شکنجه زنان پرحرف خود استفاده می کردند.

 

مجازات زنان پرحرف در قرون وسطی (عکس)

منبع: yjc.ir

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/